Skip to content

การทำปุ๋ยชีวะภาพ

การปฏิบัติดูแลรักษาสวนมะม่วงในรอบปี

ระยะบำรุงต้นให้สมบูรณ์

การตัดแต่งกิ่ง
         -   หลังจากเก็บผลหมดแล้ว   ตัดแต่งกิ่งโดยเลือกตัดแต่งกิ่งที่โรค-แมลงทำลายจนเสียหายมาก  เช่น  กิ่งแห้งกิ่งหักกิ่งไขว้กิ่งกระโงกิ่งเล็ก ๆ  บริเวณง่ามกิ่งใหญ่

        – ต้นที่ปลูกใหม่อายุ  1-3  ปีควรมีการจัดทรงพุ่มให้สวยวามและเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานดูแลรักษาต่อไปในอนาคต  ในกรณีต้นมะม่วงที่จะปลูกมีลำต้นเดี่ยวให้ทำการตัดยอดกลางออกสูงจากพื้นประมาณ  70  ซม.  เพื่อกระตุ้นให้ตาข้างเจริญเป็นกิ่งใหม่  สำหรับกิ่งทาบมีจำนวนกิ่งมากกว่า  1  กิ่ง  อยู่แล้ว  ควรให้เหลือ  3  กิ่ง  และตัดยอดกลางออกทุกกิ่งเช่นเดียวกัน  เพื่อให้ได้ทรงพุ่มที่สวยงาม  โดยทั่วไปจะเลี้ยงกิ่งเหล่านี้ไว้  3-4  กิ่ง  ของยอดใหม่ที่แตกออกมาต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่าจะออกดอกติดผล

14

       – ให้อาหารเสริมและปุ๋ยทางใบเพื่อเร่งการแตกใบอ่อน  เช่นปุ๋ยเกล็ดสูตร  30-20-10  อัตรา  250  กรัมต่อน้ำ  100  ลิตร +  อาหารเสริม  (สูตรเร่งการเจริญเติบโต) 

     – ใส่ปุ๋ยคอก  (มูลวัว)  อัตรา  1-3  บุ้งกี๋ต่อต้นต้นที่ปลูกใหม่อายุ  1-3  ปี  ปุ๋ยคอกอัตรา  0.5  กก./ต้น  ปีละ  1  ครั้ง  และให้ปุ๋ยทางใบสูตร  30-20-10  อัตรา  300  กรัมต่อน้ำ  100  ลิตรผสมกับอาหารเสริมสูตรเร่งการเจริญเติบโต   โดยให้พร้อมกับการพ่นสารเคมีป้องกันโรคแมลงพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำให้ปุ๋ยเกล็ดสูตร  21-21-21  อัตรา  50-100  กรัม  ต่อน้ำ  20  ลิตรเดือนละ  2  ครั้ง

15 16

          ในช่วงที่มะม่วงดอกเริ่มบานควรนำปุ๋ยคอกสด   เช่น  มูลไก่ที่มีส่วนผสมของแกลบ  มากองในสวนเพื่อเลี้ยงแมลงวันหรือหัวปลาเน่าก็ใช้ได้   ซึ่งจะช่วงให้แมลงวันมากขึ้น   เพื่อช่วยในการผสมเกสรสำหรับมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยเป็นพันธุ์ที่มีดอกสมบูรณ์เพศน้อย  ซึ่งมีผลให้การติดผลน้อยหรือไม่ติดเลย  ให้พ่นสารเอ็น  เอ  เอ  (4.5%)  ควรพ่นเป็นจุด ๆ  รอบ ๆ  ต้น  อัตรา  445  ซีซีต่อน้ำ  100  ลิตร  ที่  1  ครั้ง  (พ่นในระยะมะม่วงแทงช่อดอกยาว  2-3  เซนติเมตร)  ประมาณ  1 ครั้ง  เพื่อให้มีดอกสมบูรณ์เพศมากยิ่งขึ้น

17 18 19

      มาที่แห่งนี้ได้รู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ย  โดยวิธีธรรมชาติ  เช่นปุ๋ยหมัก  การตอนกิ่งไม้    และการขุดคลองเพื่อปลูกต้นมะม่วง

No comments yet

Leave a Reply